ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Lưu ý: xin đọc những điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

I - TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

II - VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

III - NỘI DUNG.

IV - QUẢN LÝ.

V. CHỈNH SỬA/ NGỪNG DỊCH VỤ.

FINGO có quyền chỉnh sửa hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn quyển sử dụng của bạn bất cứ lúc nào có hoặc không có nguyên nhân mà không cần đưa ra thông báo trước. Bạn đồng ý rằng FINGO không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

VI - KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

FINGO KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. FINGO KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG : (I) CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (III) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (IV) TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. FINGO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG NÀO. NGOÀI RA, FINGO KHÔNG LIÊN KẾT VỚI, VÀ KHÔNG CÓ CƠ QUAN HAY CÓ QUAN HỆ VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI DỊCH VỤ FPM), FINGO KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NGÂN HÀNG/DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI FINGO. FINGO CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

VII - BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc FINGO thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của FINGO, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. FINGO khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nên lưu ý rằng FINGO có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người dùng phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật cho mục đích thực hiện các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai và/hoặc chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. FINGO không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai và/hoặc chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba. FINGO không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

VIII - THÔNG BÁO.

Thông báo cho bạn có thể được gửi thông qua email hoặc đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ lưu trữ của FINGO. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết để thông báo cho bạn về các dịch vụ.

Hành vi vi phạm: Xin vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này qua email đến support@fingo.vn

Luật áp dung và thẩm quyền

Các điều khoản sử dụng này được điều chình và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến Trang web sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải thiện chí Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về sự tranh chấp phát sinh mà vẫn không được giải quyết, mỗi bên có thể đưa vụ việc tranh chấp đó ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) để giải quyết. Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí khác liên quan mà bên thắng kiện phải bỏ ra để theo đuổi vụ kiện.

Hiệu lực từng phần

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.